สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครพนม อำเภอศรีสงคราม
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:07 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ศรีสงคราม 5 ทำสัญญาแล้ว 233,370.00
2 นาเดื่อ 3 ทำสัญญาแล้ว 171,139.00
3 บ้านเอื้อง 7 ทำสัญญาแล้ว 388,952.00
4 สามผง 8 ทำสัญญาแล้ว 330,987.11
5 ท่าบ่อสงคราม 18 ทำสัญญาแล้ว 1,089,734.12
6 บ้านข่า 13 ทำสัญญาแล้ว 313,137.88
7 นาคำ 14 ทำสัญญาแล้ว 753,664.76
8 โพนสว่าง 6 ทำสัญญาแล้ว 420,070.00
9 หาดแพง 19 ทำสัญญาแล้ว 605,038.50
รวม 93 4,306,093.37