สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครพนม อำเภอโพนสวรรค์
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:05 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 โพนบก 14 ทำสัญญาแล้ว 67,724.84
รวม 14 67,724.84