สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครพนม อำเภอนาทม
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:58 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 นาทม 11 ทำสัญญาแล้ว 485,169.03
2 หนองซน 6 ทำสัญญาแล้ว 322,830.99
3 ดอนเตย 5 ทำสัญญาแล้ว 311,162.00
รวม 22 1,119,162.02