สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครพนม อำเภอวังยาง
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:51 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 วังยาง 2 ทำสัญญาแล้ว 124,465.00
2 หนองโพธิ์ 6 ทำสัญญาแล้ว 326,719.00
รวม 8 451,184.00