สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดน่าน อำเภอเชียงกลาง
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:26 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 เชียงคาน 2 ทำสัญญาแล้ว 93,349.40
2 พญาแก้ว 2 ทำสัญญาแล้ว 124,465.87
รวม 4 217,815.27