สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดน่าน อำเภอนาหมื่น
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:18 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 เมืองลี 3 ทำสัญญาแล้ว 140,024.10
รวม 3 140,024.10