สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05:00 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ขุนน่าน 2 ทำสัญญาแล้ว 93,349.40
รวม 2 93,349.40