สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:44 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ไผ่ขวาง 6 ทำสัญญาแล้ว 310,100.00
2 ย่านยาว 2 ทำสัญญาแล้ว 93,240.00
3 ปากทาง 2 ทำสัญญาแล้ว 116,960.00
4 คลองคะเชนทร์ 6 ทำสัญญาแล้ว 273,060.00
5 หัวดง 3 ทำสัญญาแล้ว 139,860.00
6 ป่ามะคาบ 2 ทำสัญญาแล้ว 154,000.00
7 สายคำโห้ 2 ทำสัญญาแล้ว 123,620.00
8 ดงกลาง 2 ทำสัญญาแล้ว 93,240.00
รวม 25 1,304,080.00