สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอวังทรายพูน
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:36 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 วังทรายพูน 2 ทำสัญญาแล้ว 123,620.00
2 หนองพระ 14 ทำสัญญาแล้ว 735,000.00
3 หนองปล้อง 8 ทำสัญญาแล้ว 384,750.00
รวม 24 1,243,370.00