สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอตะพานหิน
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:19 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 งิ้วราย 1 ทำสัญญาแล้ว 46,200.00
2 ห้วยเกตุ 3 ทำสัญญาแล้ว 154,000.00
3 ไทรโรงโขน 2 ทำสัญญาแล้ว 92,400.00
4 หนองพยอม 2 ทำสัญญาแล้ว 154,000.00
5 ดงตะขบ 1 ทำสัญญาแล้ว 46,200.00
6 วังหว้า 2 ทำสัญญาแล้ว 92,400.00
7 วังหลุม 4 ทำสัญญาแล้ว 215,600.00
รวม 15 800,800.00