สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอสากเหล็ก
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:27 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 สากเหล็ก 10 ทำสัญญาแล้ว 549,500.00
2 ท่าเยี่ยม 8 ทำสัญญาแล้ว 362,670.00
3 วังทับไทร 12 ทำสัญญาแล้ว 579,810.00
รวม 30 1,491,980.00