สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอบึงนาราง
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:27 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ห้วยแก้ว 13 ทำสัญญาแล้ว 444,813.67
2 โพธิ์ไทรงาม 13 ทำสัญญาแล้ว 423,150.00
3 แหลมรัง 13 ทำสัญญาแล้ว 423,069.40
4 บางลาย 10 ทำสัญญาแล้ว 325,500.00
5 บึงนาราง 5 ทำสัญญาแล้ว 231,000.00
รวม 54 1,847,533.07