สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอดงเจริญ
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:11 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 วังงิ้วใต้ 3 ทำสัญญาแล้ว 170,240.00
2 วังงิ้ว 3 ทำสัญญาแล้ว 170,240.00
3 ห้วยร่วม 7 ทำสัญญาแล้ว 345,100.00
4 ห้วยพุก 7 ทำสัญญาแล้ว 363,800.00
5 สำนักขุนเณร 9 ทำสัญญาแล้ว 336,600.00
รวม 29 1,385,980.00