สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่ามะกา
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:21 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ดอนชะเอม 2 ทำสัญญาแล้ว 93,349.40
2 แสนตอ 2 ทำสัญญาแล้ว 124,465.87
รวม 4 217,815.27