สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครปฐม อำเภอบางเลน
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:10 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 บางไทรป่า 1 ทำสัญญาแล้ว 77,791.17
รวม 1 77,791.17