สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:10 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 กำแพงเซา 2 ทำสัญญาแล้ว 124,465.87
รวม 2 124,465.87