สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเชียรใหญ่
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:47 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 เชียรใหญ่ 2 ทำสัญญาแล้ว 124,465.87
2 บ้านเนิน 2 ทำสัญญาแล้ว 124,465.87
3 ไสหมาก 2 ทำสัญญาแล้ว
4 ท้องลำเจียก 3 ทำสัญญาแล้ว 171,140.57
5 การะเกด 4 ทำสัญญาแล้ว 311,164.68
6 เขาพระบาท 5 ทำสัญญาแล้ว 326,722.91
รวม 18 1,057,959.90