สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอท่าศาลา
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:31 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ท่าขึ้น 2 ทำสัญญาแล้ว 80,013.78
2 หัวตะพาน 2 ทำสัญญาแล้ว 124,465.87
3 โมคลาน 3 ทำสัญญาแล้ว 142,246.71
4 ไทยบุรี 2 ทำสัญญาแล้ว 80,013.78
รวม 9 426,740.14