สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอนาบอน
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:16 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 นาบอน 3 ทำสัญญาแล้ว
2 ทุ่งสง 7 ทำสัญญาแล้ว
3 แก้วแสน 2 ทำสัญญาแล้ว
รวม 12 0.00