สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:09 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 กุแหระ 2 ทำสัญญาแล้ว 155,582.34
2 ปริก 3 ทำสัญญาแล้ว 217,815.27
3 บางรูป 2 ทำสัญญาแล้ว 155,582.34
รวม 7 528,979.95