สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:12 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 คลองน้อย 6 ทำสัญญาแล้ว 311,164.67
2 ชะเมา 2 ทำสัญญาแล้ว 124,465.87
3 หูล่อง 2 ทำสัญญาแล้ว 140,024.10
4 บ้านเพิง 2 ทำสัญญาแล้ว 86,691.59
5 ปากแพรก 2 ทำสัญญาแล้ว
6 ขนาบนาก 2 ทำสัญญาแล้ว 93,349.40
รวม 16 755,695.63