สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอหัวไทร
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:46 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 หัวไทร 3 ทำสัญญาแล้ว
2 เขาพังไกร 4 ทำสัญญาแล้ว
3 ควนชะลิก 5 ทำสัญญาแล้ว
รวม 12 0.00