สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:00 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 บ้านควน 3 ทำสัญญาแล้ว 140,024.10
รวม 3 140,024.10