สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสตูล อำเภอควนกาหลง
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:59 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ทุ่งนุ้ย 3 ทำสัญญาแล้ว 171,140.56
2 ควนกาหลง 2 ทำสัญญาแล้ว 86,681.59
3 อุไดเจริญ 2 ทำสัญญาแล้ว 108,907.63
รวม 7 366,729.78