สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพัทลุง อำเภอกงหรา
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:53 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 คลองทรายขาว 7 ทำสัญญาแล้ว 299,970.00
2 สมหวัง 5 ทำสัญญาแล้ว 226,000.00
รวม 12 525,970.00