สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพัทลุง อำเภอเขาชัยสน
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:47 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 เขาชัยสน 2 ทำสัญญาแล้ว 93,000.00
2 ควนขนุน 4 ทำสัญญาแล้ว 179,739.00
3 โคกม่วง 5 ทำสัญญาแล้ว 226,000.00
รวม 11 498,739.00