สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพัทลุง อำเภอตะโหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:40 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 คลองใหญ่ 2 ทำสัญญาแล้ว 93,200.00
รวม 2 93,200.00