สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพัทลุง อำเภอควนขนุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:37 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ควนขนุน 2 ทำสัญญาแล้ว 93,000.00
2 มะกอกเหนือ 2 ทำสัญญาแล้ว 93,000.00
3 พนางตุง 2 ทำสัญญาแล้ว 93,000.00
รวม 6 279,000.00