สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพัทลุง อำเภอปากพะยูน
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:32 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ดอนประดู่ 2 ทำสัญญาแล้ว 93,000.00
2 ฝาละมี 5 ทำสัญญาแล้ว 264,000.00
3 หารเทา 4 ทำสัญญาแล้ว 186,600.00
4 ดอนทราย 2 ทำสัญญาแล้ว 86,600.00
รวม 13 630,200.00