สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพัทลุง อำเภอป่าบอน
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:19 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ป่าบอน 4 ทำสัญญาแล้ว 201,838.00
2 โคกทราย 7 ทำสัญญาแล้ว 413,292.00
3 หนองธง 4 ทำสัญญาแล้ว 172,600.00
4 ทุ่งนารี 12 ทำสัญญาแล้ว 575,200.00
5 วังใหม่ 4 ทำสัญญาแล้ว 182,000.00
รวม 31 1,544,930.00