สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพัทลุง อำเภอบางแก้ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:14 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 นาปะขอ 5 ทำสัญญาแล้ว 219,000.00
2 โคกสัก 2 ทำสัญญาแล้ว 80,000.00
รวม 7 299,000.00