สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพัทลุง อำเภอศรีนครินทร์
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:00 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ชุมพล 2 ทำสัญญาแล้ว 124,400.00
2 อ่างทอง 2 ทำสัญญาแล้ว 93,300.00
รวม 4 217,700.00