สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดยะลา อำเภอยะหา
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:22 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 บาโงยซิแน 2 ทำสัญญาแล้ว 93,349.40
รวม 2 93,349.40