สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดยะลา อำเภอรามัน
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:14 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ท่าธง 3 ทำสัญญาแล้ว 140,024.10
2 เนินงาม 2 ทำสัญญาแล้ว 93,349.40
3 บาโงย 2 ทำสัญญาแล้ว 93,349.40
รวม 7 326,722.90