สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:42 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 มะนังตายอ 15 ทำสัญญาแล้ว 762,000.00
2 กะลุวอเหนือ 3 ทำสัญญาแล้ว 186,698.80
รวม 18 948,698.80