สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนราธิวาส อำเภอระแงะ
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:28 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ตันหยงมัส 6 ทำสัญญาแล้ว 280,048.20
2 ตันหยงลิมอ 5 ทำสัญญาแล้ว 233,373.50
3 บองอ 5 ทำสัญญาแล้ว 233,373.50
4 เฉลิม 2 ทำสัญญาแล้ว 93,349.40
รวม 18 840,144.60