สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนราธิวาส อำเภอศรีสาคร
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:13 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ซากอ 2 ทำสัญญาแล้ว 93,349.40
รวม 2 93,349.40