สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนราธิวาส อำเภอจะแนะ
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:33 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 จะแนะ 5 ทำสัญญาแล้ว 233,373.50
รวม 5 233,373.50