สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสระบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:43 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองสระบุรี 4 1 5 0 0 0 0 0 5
2 แก่งคอย 4 3 7 0 0 0 0 0 7
3 หนองแค 7 21 4 13 45 0 0 0 0 0 45
4 วิหารแดง 4 6 1 8 19 0 0 0 0 0 19
5 หนองแซง 2 1 2 2 7 0 0 0 0 0 7
6 ดอนพุด 1 1 2 0 0 0 0 0 2
7 หนองโดน 1 4 3 4 12 0 0 0 0 0 12
8 พระพุทธบาท 1 3 4 0 0 0 0 0 4
9 เสาไห้ 2 2 4 0 0 0 0 0 4
10 มวกเหล็ก 7 9 6 22 0 0 0 0 0 22
11 วังม่วง 1 7 1 9 0 0 0 0 0 9
12 เฉลิมพระเกียรติ 2 4 6 0 0 0 0 0 6
รวม 28 66 11 37 142 0 0 0 0 0 142