สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสระบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:09 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองสระบุรี 4 1 5 0 0 0 0 5 0
2 แก่งคอย 4 1 3 8 1 0 0 0 0 7
3 หนองแค 7 23 5 13 48 4 0 0 0 0 44
4 วิหารแดง 4 7 1 8 20 1 0 0 0 0 19
5 หนองแซง 2 1 2 2 7 0 0 0 0 0 7
6 ดอนพุด 1 1 2 0 0 0 0 2 0
7 หนองโดน 1 4 3 4 12 0 0 0 0 0 12
8 พระพุทธบาท 4 4 0 0 0 0 0 4
9 เสาไห้ 2 2 4 0 0 0 0 0 4
10 มวกเหล็ก 14 8 22 0 0 0 0 22 0
11 วังม่วง 9 9 0 0 0 0 9 0
12 เฉลิมพระเกียรติ 2 4 6 0 0 0 0 0 6
รวม 19 77 12 39 147 6 0 0 0 38 103