สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตราด
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:37 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองตราด 2 3 1 6 12 0 0 0 0 0 12
2 แหลมงอบ 1 2 1 1 5 0 0 0 0 0 5
3 เกาะกูด 1 1 2 0 0 0 0 0 2
รวม 3 5 3 8 19 0 0 0 0 0 19