สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดปราจีนบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:32 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองปราจีนบุรี 3 3 5 11 0 0 0 0 0 11
2 กบินทร์บุรี 15 50 12 69 146 0 0 0 0 0 146
3 นาดี 3 7 2 20 32 0 0 0 0 0 32
4 ประจันตคาม 17 17 10 29 73 0 30 13 1 0 29
5 ศรีมโหสถ 1 2 3 0 0 0 0 0 3
รวม 35 78 27 125 265 0 30 13 1 0 221