สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสระแก้ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:12 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองสระแก้ว 7 40 14 77 138 0 0 0 0 0 138
2 คลองหาด 28 1 30 59 0 0 0 0 0 59
3 ตาพระยา 1 17 11 49 78 0 0 0 0 0 78
4 วังน้ำเย็น 17 1 8 26 0 0 0 0 0 26
5 วัฒนานคร 10 100 10 154 274 0 0 0 0 0 274
6 อรัญประเทศ 1 20 5 38 64 0 0 0 0 0 64
7 เขาฉกรรจ์ 15 28 43 0 0 0 0 0 43
8 โคกสูง 8 65 5 47 125 0 0 0 0 0 125
9 วังสมบูรณ์ 7 1 3 11 0 0 0 0 0 11
รวม 27 309 48 434 818 0 0 0 0 0 818