สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสระแก้ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:43 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองสระแก้ว 7 39 14 77 137 88 1 0 0 0 48
2 คลองหาด 28 1 30 59 32 2 1 0 0 24
3 ตาพระยา 1 17 11 49 78 48 0 0 0 0 30
4 วังน้ำเย็น 17 1 8 26 14 0 0 0 0 12
5 วัฒนานคร 10 99 10 154 273 168 0 0 0 0 105
6 อรัญประเทศ 1 20 5 38 64 38 0 0 0 0 26
7 เขาฉกรรจ์ 14 29 43 26 0 0 0 0 17
8 โคกสูง 8 65 5 47 125 66 0 0 0 0 59
9 วังสมบูรณ์ 7 1 3 11 0 0 0 0 0 11
รวม 27 306 48 435 816 480 3 1 0 0 332