สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดบุรีรัมย์
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 23:46 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองบุรีรัมย์ 21 19 1 9 50 50 0 0 0 0 0
2 คูเมือง 36 4 10 50 23 2 25 0 0 0
3 กระสัง 1 11 5 17 4 0 13 0 0 0
4 นางรอง 25 38 10 27 100 74 0 26 0 0 0
5 ละหานทราย 7 37 7 36 87 46 0 41 0 0 0
6 บ้านกรวด 54 65 9 24 152 100 2 50 0 0 0
7 ลำปลายมาศ 37 219 10 65 331 220 0 111 0 0 0
8 ห้วยราช 30 40 9 17 96 96 0 0 0 0 0
9 ชำนิ 36 75 18 47 176 113 0 63 0 0 0
10 แคนดง 17 1 12 30 14 4 12 0 0 0
รวม 211 557 69 252 1,089 740 8 341 0 0 0