สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดบุรีรัมย์
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 22:37 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองบุรีรัมย์ 17 13 1 4 35 0 0 0 0 0 35
2 คูเมือง 5 28 4 9 46 0 0 0 0 0 46
3 กระสัง 1 10 4 15 0 0 0 0 0 15
4 นางรอง 21 25 8 16 70 0 0 0 0 0 70
5 ละหานทราย 13 30 3 25 71 0 0 0 0 0 71
6 บ้านกรวด 36 46 7 15 104 0 0 0 0 0 104
7 ลำปลายมาศ 36 214 10 51 311 0 0 0 0 0 311
8 ห้วยราช 28 37 8 16 89 0 0 0 0 0 89
9 ชำนิ 36 63 14 31 144 0 0 0 0 0 144
10 แคนดง 12 1 11 24 0 0 0 0 0 24
รวม 193 478 56 182 909 0 0 0 0 0 909