สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 22:50 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ศรีเมืองใหม่ 3 85 1 14 103 0 0 0 0 0 103
2 โขงเจียม 3 2 1 2 8 0 0 0 0 0 8
3 เขื่องใน 32 75 1 20 128 0 0 0 0 0 128
4 เขมราฐ 11 37 3 25 76 0 0 0 0 0 76
5 บุณฑริก 3 31 3 2 39 0 0 0 0 0 39
6 วารินชำราบ 28 106 6 20 160 0 0 0 0 0 160
7 พิบูลมังสาหาร 9 16 2 27 0 0 0 0 0 27
8 ตาลสุม 27 42 4 19 92 0 0 0 0 0 92
9 สำโรง 2 130 1 15 148 0 0 0 0 0 148
10 ดอนมดแดง 11 70 2 18 101 0 0 0 0 0 101
11 ทุ่งศรีอุดม 4 27 2 14 47 0 0 0 0 0 47
12 เหล่าเสือโก้ก 1 19 1 2 23 0 0 0 0 0 23
รวม 134 640 25 153 952 0 0 0 0 0 952