สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:00 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ศรีเมืองใหม่ 3 87 1 15 106 6 0 0 2 0 98
2 โขงเจียม 4 2 1 2 9 1 0 0 0 0 8
3 เขื่องใน 28 111 6 35 180 119 0 0 0 0 61
4 เขมราฐ 10 38 3 27 78 55 14 6 0 0 3
5 บุณฑริก 4 21 4 23 52 37 0 15 0 0 0
6 วารินชำราบ 27 102 7 33 169 82 0 0 2 0 85
7 พิบูลมังสาหาร 10 16 2 28 2 0 0 0 0 26
8 ตาลสุม 23 30 7 47 107 33 0 0 0 0 74
9 สำโรง 2 135 1 18 156 70 0 0 0 1 85
10 ดอนมดแดง 6 72 3 25 106 17 0 4 15 0 70
11 ทุ่งศรีอุดม 2 28 20 50 11 0 0 0 0 39
12 เหล่าเสือโก้ก 1 21 1 3 26 7 0 0 0 0 19
รวม 120 663 34 250 1,067 440 14 25 19 1 568