สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดยโสธร
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:15 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองยโสธร 9 134 16 39 198 66 3 106 0 23 0
2 ทรายมูล 25 2 5 32 9 0 7 0 16 0
3 กุดชุม 3 47 20 77 147 14 22 111 0 0 0
4 คำเขื่อนแก้ว 20 105 29 71 225 34 27 138 0 26 0
5 ป่าติ้ว 30 39 3 10 82 10 0 66 0 6 0
6 เลิงนกทา 4 91 9 43 147 23 0 87 0 37 0
7 ไทยเจริญ 3 24 2 20 49 7 0 30 0 12 0
รวม 69 465 81 265 880 163 52 545 0 120 0