สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดยโสธร
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 22:55 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองยโสธร 32 96 10 22 160 0 0 0 0 0 160
2 ทรายมูล 5 22 5 32 0 0 0 0 0 32
3 กุดชุม 10 63 14 37 124 0 0 0 0 0 124
4 คำเขื่อนแก้ว 82 62 12 21 177 0 0 0 0 0 177
5 ป่าติ้ว 30 39 2 10 81 0 0 0 0 0 81
6 เลิงนกทา 6 85 7 37 135 0 0 0 0 0 135
7 ไทยเจริญ 2 27 1 15 45 0 0 0 0 0 45
รวม 167 394 46 147 754 0 0 0 0 0 754