สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดชัยภูมิ
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:17 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองชัยภูมิ 13 179 10 107 309 267 5 30 3 4 0
2 บ้านเขว้า 22 3 21 46 31 3 12 0 0 0
3 คอนสวรรค์ 2 115 30 115 262 155 0 77 0 0 30
4 เกษตรสมบูรณ์ 7 82 9 64 162 158 0 4 0 0 0
5 หนองบัวแดง 1 7 25 33 14 0 0 0 19 0
6 จัตุรัส 30 5 35 25 0 0 0 0 10
7 เทพสถิต 1 53 3 21 78 23 0 12 0 0 43
8 ภูเขียว 2 104 4 58 168 101 10 51 6 0 0
9 แก้งคร้อ 4 75 4 33 116 56 5 55 0 0 0
10 คอนสาร 13 43 5 30 91 80 0 3 8 0 0
11 ภักดีชุมพล 16 7 23 12 0 0 7 4 0
12 เนินสง่า 3 1 1 5 0 0 0 1 0 4
13 ซับใหญ่ 12 23 35 19 0 0 0 16 0
รวม 55 752 69 487 1,363 941 23 244 25 43 87