สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดชัยภูมิ
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 22:59 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองชัยภูมิ 39 177 7 66 289 0 0 0 0 0 289
2 บ้านเขว้า 2 14 1 10 27 0 0 0 0 0 27
3 คอนสวรรค์ 18 127 22 48 215 0 0 0 0 0 215
4 เกษตรสมบูรณ์ 52 57 3 14 126 0 0 0 0 0 126
5 หนองบัวแดง 1 8 24 33 0 0 0 0 0 33
6 จัตุรัส 1 29 1 4 35 0 0 0 0 0 35
7 เทพสถิต 1 53 3 19 76 0 0 0 0 0 76
8 ภูเขียว 5 98 3 54 160 0 0 0 0 0 160
9 แก้งคร้อ 8 70 3 26 107 0 0 0 0 0 107
10 คอนสาร 25 33 6 17 81 0 0 0 0 0 81
11 ภักดีชุมพล 15 7 22 0 0 0 0 0 22
12 เนินสง่า 3 1 1 5 0 0 0 0 0 5
13 ซับใหญ่ 9 18 27 0 0 0 0 0 27
รวม 161 702 50 290 1,203 0 0 0 0 0 1,203