สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอำนาจเจริญ
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:03 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองอำนาจเจริญ 31 28 1 29 89 0 0 0 0 0 89
2 เสนางคนิคม 19 3 10 32 0 0 0 0 0 32
3 ลืออำนาจ 4 14 1 25 44 0 0 0 0 0 44
รวม 35 61 5 64 165 0 0 0 0 0 165