สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดบึงกาฬ
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:07 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองบึงกาฬ 5 13 6 17 41 0 0 0 0 0 41
2 โซ่พิสัย 7 8 21 36 0 0 0 0 0 36
3 บึงโขงหลง 4 25 2 16 47 0 0 0 0 0 47
4 บุ่งคล้า 8 15 3 10 36 0 0 0 0 0 36
รวม 24 61 11 64 160 0 0 0 0 0 160