สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดบึงกาฬ
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:26 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองบึงกาฬ 6 11 4 25 46 24 0 22 0 0 0
2 โซ่พิสัย 4 13 3 23 43 24 1 18 0 0 0
3 บึงโขงหลง 4 30 2 21 57 27 1 23 0 6 0
4 บุ่งคล้า 11 18 3 11 43 29 0 14 0 0 0
รวม 25 72 12 80 189 104 2 77 0 6 0