สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:32 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองหนองบัวลำภู 81 257 40 113 491 60 0 0 0 0 431
2 นากลาง 7 112 13 50 182 23 0 0 0 0 159
3 โนนสัง 37 115 15 69 236 8 0 0 0 0 228
4 ศรีบุญเรือง 20 126 37 138 321 80 0 0 0 0 241
5 สุวรรณคูหา 4 49 4 48 105 13 0 0 0 0 92
6 นาวัง 6 34 3 32 75 12 0 0 0 0 63
รวม 155 693 112 450 1,410 196 0 0 0 0 1,214