สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:12 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองหนองบัวลำภู 80 251 38 98 467 0 0 0 0 0 467
2 นากลาง 6 114 10 36 166 0 0 0 0 0 166
3 โนนสัง 38 121 16 53 228 0 0 0 0 0 228
4 ศรีบุญเรือง 25 122 31 107 285 0 0 0 0 0 285
5 สุวรรณคูหา 4 42 3 43 92 0 0 0 0 0 92
6 นาวัง 9 29 2 23 63 0 0 0 0 0 63
รวม 162 679 100 360 1,301 0 0 0 0 0 1,301