สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดขอนแก่น
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:16 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองขอนแก่น 66 32 1 6 105 0 0 0 0 0 105
2 บ้านฝาง 5 21 26 0 0 0 0 0 26
3 หนองเรือ 29 12 5 4 50 0 0 0 0 0 50
4 ชุมแพ 16 48 16 80 0 0 0 0 0 80
5 สีชมพู 28 27 5 13 73 0 0 0 0 0 73
6 น้ำพอง 70 43 5 10 128 0 0 0 0 0 128
7 พล 46 48 8 22 124 0 0 0 0 0 124
8 แวงน้อย 15 24 8 47 0 0 0 0 0 47
9 หนองสองห้อง 124 198 11 32 365 0 0 0 0 0 365
10 ภูเวียง 28 25 2 5 60 0 0 0 0 0 60
11 มัญจาคีรี 41 41 6 16 104 0 0 0 0 0 104
12 เขาสวนกวาง 20 14 4 6 44 0 0 0 0 0 44
รวม 488 533 47 138 1,206 0 0 0 0 0 1,206