สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดขอนแก่น
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:37 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองขอนแก่น 67 33 4 6 110 70 0 0 0 0 40
2 บ้านฝาง 5 23 28 19 0 0 9 0 0
3 หนองเรือ 29 11 5 5 50 0 0 0 0 0 50
4 ชุมแพ 15 41 24 80 32 18 26 4 0 0
5 สีชมพู 28 26 6 13 73 39 0 0 0 0 34
6 น้ำพอง 69 44 5 10 128 1 0 0 0 0 127
7 พล 46 48 8 22 124 2 0 0 0 0 122
8 แวงน้อย 15 24 8 47 31 0 16 0 0 0
9 หนองสองห้อง 124 197 13 31 365 262 0 103 0 0 0
10 ภูเวียง 29 25 2 6 62 37 0 0 0 0 25
11 มัญจาคีรี 43 39 6 16 104 0 0 0 0 0 104
12 เขาสวนกวาง 20 14 4 6 44 0 0 30 0 0 14
รวม 490 525 53 147 1,215 493 18 175 13 0 516